HELSINGØR SENIORER


Referat fra generalforsamling i HS den 19 sept. 2019


Sted: Espergærde bibliotek.
Antal deltagere 78


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen


Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Jytte Meinholt, som valgtes med akklamation-
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt varslet.


Formandens beretning.
Asger ( med i alle 26 år) gennemgik årets arrangementer. Lille tilbagegang i medlemstallet, nu til 236. Formanden mindedes de i årets løb afdøde medlemmer.

Beretningen godkendtes med akklamation. Kommentarer: Flot program.


Regnskab:
Kasserer Hanne P gennemgik regnskabet og konstaterede et underskud på kr.14.787,99 samt en egenkapital på kr.45.900. Vi har haft en stor udgift i forbindelse med vores jubilæum. En stor udgift er bankgebyrer, og der blev foreslået at prøve andre banker. Dette er forsøgt. Regnskabet godkendtes med akklamation.


Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret 200 kr. Godkendtes


Ingen indkomne forslag


Valg af formand:
Bestyrelsen indstiller næstformand Sven Nielsen fra bestyrelsen. Sven har været med i 16 år. Sven blev valgt med akklamation.


Sven holdt en hyldesttale til Asger, der fik en gave, blomster samt blev æresmedlem af HS. Asger vil fortsat lave vores blad samt finde gode film. Der var stort bifald til Asger.


Valg til bestyrelsen
Lisbeth Grønbech og Birthe Juel Larsen genvælges med akklamation.
Nyvalg af Ole Bjørn Rasmussen efter forslag fra bestyrelsen. Valget godkendtes med akklamation.


Valg af revisor
Leif G Pedersen genvælges med akklamation


Valg af revisorsuppleant
Jørgen Bayer genvælges med akklamation (men det var sidste gang)


Evt.
Revisor Leif Gunnar takkede Hanne for hendes store arbejde.
Der blev givet Chokolade til Mogens Rude Andersen for hans frivillighed med at lave kaffe til vores møder på biblioteket samt til Ole Bjørn for hans flotte artikel i Dagbladet fra vores tur til Dresden.
Formanden takkede dirigenten, Jytte Meinholt.


Ålsgårde 20. sept.2019 Lisbeth Grønbech Sekr.